Obec Ražňany : kalendár udalostí

(5.7.2002) Vysviacka nášho rodáka Juraja Juricu.Prijíma sviatosť kňazstva v kostole sv.Demetra v Ražňanoch.

(4.7.1975) Folklórny súbor pod vedením p. Vaľkovej bol pozvaný na celoslovenskú prehliadku vo Východnej.

(1.7.2010) Prichádza k nám nový pán kaplán Milan Supek

(1.7.2008) Privítali sme nového duchovného otca dôst.pána Pavla Bugoša,správcu farnosti Ražňany.

(1.7.1998) Na faru v Ražňanoch nastúpil pán kaplán Kertýs.

(1.7.2002) Uvítanie nového správcu fary dôst.pán Štefan Ružbarského

(1.7.1913) Farárom v Ražňanoch sa stáva, kňaz košickej arcidiecécy, Štefan Onderčo.

(1.7.1979) Začala premávať v rámci MHD linka č. 4 Sabinov - Ražňany.

(1.7.1997) Začína pôsobiť ako administrátor farnosti Vdp.Peter Rákoš.

Patrí sem: stlačené čisté PET fľaše, obaly od kozmetických a čistiacich prostriekov

Nepatrí sem: flaše od jedlých a minerálnych olejov, silne znečistené plastové obaly, fľaše od chemikálii, ropných produktov, tégliky od jogurtov

(30.6.2002) Pán kaplán Kertys Martin sa lúči s veriacimi.Odchádza z farnosti.

(29.6.2008) Pri svätej omši sa rozlúčil z farnosťou duch.otec a správca fary Ružbarsky Štefan.Pôsobil tu 6 rokov.

(27.6.1996) Veriaci s farnosti Ražňany navštivili hrob rodičov dôst.pána Bižaka v Poľsku.Pochovaný sú v dedinke Lapsze Wyšne

(26.6.2009) Veterná smršť postrhávala niekoľko striech okrem iného aj s farskej budovy.

(23.6.2007) Za 50 rokov kňazstva ďakoval pri sv.omši dôst. pán Mašľar František

(22.6.1997) Odchádza s farnosti dôst.pán Jenčo.Odchádza na štúdia do Francúzka.

(21.6.1907) Štefan Onderčo bol v kaplnke sv.Michala v Košiciach vysvätený za kňaza biskupom Dr. Augustínom Fischer-Colbriem.

(20.6.2010) Duchovný otec Pavol Bugoš pri svätej omši ďakuje za 25 rokov kňazstva

patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo

nepatrí sem: silno znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom