Elektronická úradná tabuľa

Komunitné centrum v obci Ražňany

Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Komunitné centrum v obci Ražňany“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.3. Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre.

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 22.08.2017 Dátum platnosti do: 31.12.2018

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule