Elektronická úradná tabuľa

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov v obci Ražňany

Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.


Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 22.08.2017 Dátum platnosti do: 31.12.2018

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule