Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže na predaj kontajnerov

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesením č. 40/2018 zo dňa 14.09.2018 podmienky obce Ražňany na odpredaj prebytočného majetku obce 2 ks veľkoobjemových kontajnerov za minimálnu cenu 250,- € za  1 ks. Veľkoobjemové kontajnery sa môžu predávať aj samostatne a predaj sa uskutoční formou verejnej obchodnej súťaže takto:

      Minimálna kúpna cena je stanovená šrotovnou cenou.

 1. Cenová ponuka musí obsahovať:
 1. identifikačné údaje navrhovateľa
 • právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán, tel. kontakt
 • fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. kontakt,
 1. cenovú ponuku na kontajnery, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálny stanovená kúpna cena,
 2. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 1. Podmienky predkladania ponuky:
 1. Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku,
 2. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
 1. Termín a miesto predkladania ponúk:

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 25.10.2018. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo osobne do podateľne Obecného úradu, v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – kontajnery NEOTVÁRAŤ“ a so spiatočnou adresou navrhovateľa na obálke.

 1. Ďalšie podmienky:
 1. Obhliadku predmetu súťaže si možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0905392530 so starostom obce Radovan Rokošným v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod..
 2. Rozhodujúcim kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu je najvyššia ponúknutá cena za predaj kontajnerov.
 3. Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu kúpnej zmluvy odmietnuť všetky predložené návrhy a súťaž zrušiť.
 5. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného uchádzača o prijatí jeho návrhu ako aj účastníkov, ktorí neuspeli, o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.
 6. Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy sa uskutoční do 10 dní odo dňa odsúhlasenia odpredaja kontajnerov uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu Obecným zastupiteľstvom v Ražňanoch.
 7. Kúpna cena je splatná do 14 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Záverečná informácia:

Znenie súťažných podmienok o predmete súťaže je možné získať na adrese: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 alebo na stránke obce www.raznany.sk alebo e-mailom na adrese raznany@raznany.sk

Dátum vytvorenia: 10.10.2018 Dátum platnosti do: 25.10.2018

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule