Úradná tabuľa

15.06.2017
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Ražňany vyhlasuje výberové konanie na:

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  2. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

 01.07.2017
Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza

13.07.2017
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Ražňany vyhlasuje výberové konanie na:

a) jedno pracovné meisto odborný garant KC,

b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC.

07.07.2017
Informácia pre voliča pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

V sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22.00 hod. sa budú konať voľby do orgánov samosprávnych krajov.

05.05.2017
Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“

Obci Ražňany bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.