Výročná schôdza DHZ

vložený: 15.02.2006 18:00, upravený: 15.02.2006 18:00, čítaný: 6567x

Výbor DHZ zvolal na 11.2.2006 VČS aby zhodnotil prácu svojich členov za obdobie roka 2005 s príležitosti 80. výročia založenia DHZ s týmto programom.
 1. otvorenie - privítanie hostí
 2. voľba návrhovej komisie
 3. kontrola uznesenia z minuloročnej VČS
 4. správa o činnosti za rok 2005
 5. správa o hospodárení DHZ za rok 2005
 6. návrh plánu hlavných úloh na rok 2006
 7. diskusia
 8. udelenie pamätných listov s príležitosti 80. výročia založenia DHZ, udelenie stužky za vernosť
 9. schválenie plánu hlavných úloh na rok 2006
 10. návrh na uznesenie z VČS a prijatie
 11. záverečné slovo predsedu DHZ

Na schôdzi bolo prítomných 77 členov, z 86 člennej základne, 9 starých vyslúžilých členov a 20 mladých požiarnikov.

Začiatok VČS bol zvolaný na 1700 hod. Po zahájení schôdze, ktorú viedol p. Jusko Ján privítal hostí ing. Dušana Eliáša - starostu obce, p. Sergeja Laboreckého - riaditeľa OVD PO Sabinov, p. Slaninku Ondreja - sponzora a všetkých členov DHZ.

Správu o činnosti predniesol p. Leššo Ondrej - predseda DHZ, v ktorej zhodnotil prácu členov a výboru. V tejto obšírnej správe bola vyhodnotená preventíva, represia, kultúrna činnosť a športová výkonnosť jednotlivých družstiev.

Zbor má v súčasnosti 7 súťažných družstiev:

 • MP - 2 družstva
 • dorastenci
 • dorastenky
 • muži
 • ženy
 • muži nad 35 rokov

Všetky tieto družstva dosahujú výborné výsledky v umiestnení či už v PPDHZ, alebo pohárových súťažiach. V správe bola taktiež spomenutá história a jednotlivé udalosti, ktoré sa zapísali do kroniky zboru. Zo starších žijúcich členov sa jedná o: Tuleja Juraj, Karniš František, Soľár Vincent, Kovaľ Anton, Pavúr Anton, Karniš Jozef, Karniš Vincent, Fabián František (st.), Jusko Ján, Galeštok Anton. Nežijúci členovia: Janiga Juraj, Janiga Jozef, Smolko Karol, Zelinka Vašek, Rokošný Juraj, Rokošný Ján, Cicman Ján a mnohí ďalší.

V správe boli zahrnuté výsledky hospodárenia s vlastnými zdrojmi za rok 2005:

 • výdaj: 50 256,- Sk
 • príjem: 55 929,- Sk

V pláne hlavných úloh si zbor vytýčil prácu na rok 2006 a to nasledovné:

 • posilniť členskú základňu o 9 členov - je treba vytvoriť dorastenecké družstvo dievčat
 • vykonať preventívu vo všetkých obytných budovách
 • usporiadať XV. ročník Pohárovej súťaže memoriál p. Cicmana
 • príprava osláv 80. výročia založenia DHZ

V ďalšom bode boli pamätným listom ocenení títo členovia: Fabián František (st.), Fabián František (ml.), Novotná Anna, Seman Jozef, Galeštok Anton, Tuleja Juraj, Tuleja Anton, Zboray Štefan, Pavúr Anton (st.), Fabiánová Renáta, Jusko Jáan, Karniš František, Eliáš Jozef, Karniš Vincent, Karniš Jozef, Kovaľ Anton, Andrišuv František, Soľáar Vincent, Mašľár Jozef (st.), Stračiak Vladimír - sponzor, Slaninka Ondrej - sponzor, OV DPO Sabinov, OcÚ Ražňany, Jusko Jozef, Jusko Gabriel, Vladimír Štofaník - správca web stránky www.raznany.sk

Za vernosť boli ocenení:

 • 10 rokov: Sikeľová Terézia, Slaninka Peter, Balčák Slavomír, Perecár Peter
 • 20 rokov: Novotná Anna, Hudák Jozef, Leššo Ondrej
 • 40 rokov: Fabián František, Karniš Vincent, Pavúr Anton

Po týchto oceneniach bol prijatý Plán hlavných úloh a prednesené na schválenie uznesenia z VČS za rok 2005. Po schôdzi nasledovalo posedenie pri guľáši a občerstvení, ktoré pomohlo spomínať na históriu a plánovať budúcnosť.

Väčšia časť fotodokumentácie z príprav a priebehu VČS DHZ je dostupná vo Fotogalérii DHZ.

Výročná schôdza DHZ