Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa (EUT) je ekvivalentom úradnej tabule obce a je súčasťou Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS) na webovom sídle www.slovensko.sk

Informácie a úradné dokumenty zverejnené orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli sú dostupné pre verejnosť, pričom nevyžadujú od používateľov prihlásenie sa na portál.

Orgány verejnej moci môžu zverejňovať na EUT aj iné typy informácií, napríklad oznamy, objednávky, faktúry, informácie o stavebnom konaní a podobne.

Vyhlásenie schválených VZN

Nie sú momentálne zverejnené žiadne platné vyhlásenia schválených VZN ×

Verejné vyhlášky

Nie sú momentálne zverejnené žiadne platné verejné vyhlášky ×

Pozvánky

Nie sú momentálne zverejnené žiadne pozvánky ×

Ostatné


Dátum Názov Popis Akcia

Materiály na rokovanie OcZ

Dátum Názov Popis Akcia

Pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení

V zmysle Zákona č. 369/2004 Zb. ktorým sa dopĺňa a mení Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 a odstavcov 3 až 7 je obec povinná:

  • Odst. (3): Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju obec má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
  • Odst. (4): Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektroniky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

  • Odst. (5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku sa postup podľa odsekov 3 a 4 nepoužije.
  • Odst. (6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia (obec) s príslušnou komisiou ( Obecná rada ) ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
  • Odst. (7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.