Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Ražňany
Sídlo: Obec Ražňany, IČO: 00327689, Ražňany 235, 082 61 Ražňany, Slovensko. Obec Ražňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Kontaktné osoby
Radovan Rokošný
Ražňany 235
082 61, Ražnany
051 452 12 14
raznany@raznany.sk

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.