Obec Ražňany : kalendár udalostí

(1.7.1913) Farárom v Ražňanoch sa stáva, kňaz košickej arcidiecécy, Štefan Onderčo.

(1.7.1979) Začala premávať v rámci MHD linka č. 4 Sabinov - Ražňany.

(1.7.1997) Začína pôsobiť ako administrátor farnosti Vdp.Peter Rákoš.

(1.7.2002) Uvítanie nového správcu fary dôst.pán Štefan Ružbarského

(1.7.1998) Na faru v Ražňanoch nastúpil pán kaplán Kertýs.

(1.7.2008) Privítali sme nového duchovného otca dôst.pána Pavla Bugoša,správcu farnosti Ražňany.

(1.7.2010) Prichádza k nám nový pán kaplán Milan Supek

(30.6.2002) Pán kaplán Kertys Martin sa lúči s veriacimi.Odchádza z farnosti.

(29.6.2008) Pri svätej omši sa rozlúčil z farnosťou duch.otec a správca fary Ružbarsky Štefan.Pôsobil tu 6 rokov.

(27.6.1996) Veriaci s farnosti Ražňany navštivili hrob rodičov dôst.pána Bižaka v Poľsku.Pochovaný sú v dedinke Lapsze Wyšne

(26.6.2009) Veterná smršť postrhávala niekoľko striech okrem iného aj s farskej budovy.

(23.6.2007) Za 50 rokov kňazstva ďakoval pri sv.omši dôst. pán Mašľar František

(22.6.1997) Odchádza s farnosti dôst.pán Jenčo.Odchádza na štúdia do Francúzka.

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, ... Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety,

(21.6.1907) Štefan Onderčo bol v kaplnke sv.Michala v Košiciach vysvätený za kňaza biskupom Dr. Augustínom Fischer-Colbriem.

Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

(20.6.2010) Duchovný otec Pavol Bugoš pri svätej omši ďakuje za 25 rokov kňazstva

(15.6.2001) Rodák Juraj Jurica prijal prvý stupeň kňazstva - diakonát.

(14.6.1998) Mons.Fabian Anton odslúžil ďakovnú sv.omšu pri príležitosti 25 výročia kňazskej vysviacky.

(10.6.2000) Boli vysadené v okolí kostola okrasné stromčeky (tuje) a kvety do tvárnic okolo chodníka.