Elektronická úradná tabuľa

Denný stacionár v obci Ražňany

 

Obci Ražňany bola schválená žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Denný stacionár v obci Ražňany“ v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť dňa 27.08.2020.

Súbory na stiahnutie: príloha

Dátum vytvorenia: 21.01.2021 Dátum platnosti do: 21.01.2031

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule