Materská škola Ražňany

vložený: 20.03.2006 15:20, upravený: 20.03.2006 15:20, čítaný: 7171x

Materská škola v Ražňanoch je účelové zariadenie, ktoré sa nachádza v súčasných priestoroch od roku 1983. Budovu tvoria tri samostatné pavilóny, ktoré navštevujú deti od 2,5 do 6 rokov. Súčasťou nášho predškolského zariadenia je kuchyňa a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie aj pre CZŠ sv. Demetra.Kolektív materskej školy tvorí 5 kvalifikovaných učiteliek a 5 prevádzkových zamestnancov. Väčšina z nich sú miestni obča-nia. Prevádzka školy bola po prejedaní s rodičmi schválená od 6,30 hod. do 16,30 hod.

V školskom roku 2005/2006 je zapísaných 60 detí. Tieto sú rozdelené do troch tried. Staršie deti, 5-6 ročné, navštevujú „čerešničkovú“ triedu a mladšie deti, 2,5-4 ročné „jabĺčkovú“ triedu, v ktorých sú zaradené aj integrované deti. Jednu triedu s poldennou prevádzkou tvoria rómske deti.

Škola je od roku 2001 zaradená do Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie (ŠPZ) a vlastní o tom aj certifikát Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva SR.

V starostlivosti o deti vychádzame zo základného pedago-gického dokumentu pre MŠ Programu výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Naše činnosti sú rozdelené podľa výchovných zlo-žiek, ktoré sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa predškolské-ho veku je hra a preto ju využívame ako hlavnú metódu a formu pri získavaní zručností, poznatkov a vedomostí v príprave na vstup do 1.ročníka základnej školy. Dlhodobým strategickým cieľom školy je príjemným, flexibilným prostredím vyvážene rozvíjať osobnosť dieťaťa s akceptovaním jeho individuálnych osobitostí. Vytvárať v psychickom a osobnostnom vývine detí adekvátne predpoklady na to, aby úspešne a bez závažných problémov mohli plniť úlohy a požiadavky 1.ročníka ZŠ.

Konkrétne úlohy sú rozpracované v ročnom pláne, v projekte ŠPZ, ktoré sú zamerané na dosiahnutie pohody, podpory zdravia detí, rodičov a všetkých, ktorí v MŠ pracujú. V tomto roku sme vypracovali a priebežne realizujeme ročný projekt „Tajomstvá vodnej kvapky“. V celoročnej práci s deťmi vychádzame z ročných období a k tomu prispôsobujeme kon-krétne aktivity, do ktorých zapájame rodičov, starých rodičov detí a celý kolektív školy. Uskutočnili sme veľmi vydarené akcie, napr. „Drakiáda“- púšťanie šarkanov s rodičmi, súrodencami detí na blízkom kopci, pripravili sme slávnostný program pre starých rodičov „Deň plný lásky“ v spojení s výstavou ľudových výrobkov, krojov.

V spojitosti s plnením úloh z projektu ŠPZ a pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme uskutočnili výstavu ovocia a zeleniny a ochutnávku šalátov, pochúťok – Záhradná párty.

Estetické a environmentálne cítenie podnecujeme pozoro-vaním krás prírody na turistických vychádzkach v každom ročnom období. Nevyhýbame sa ani aktuálnym problémom súčasnosti. Učiteľky pripravili v rámci „Týždňa boja proti dro-gám“ divadelné predstavenie „Fajčiar vlk“.

Súčasťou života nášho predškolského zariadenia sú aj oslavy a sviatky, napr. Mikuláš, Vianoce. Deti sa aktívne zúčas-tňujú na príprave kultúrneho programu a pohostenia pre svojich blízkych.

Fyzickú zdatnosť detí rozvíjame každoročnou „Detskou zimnou olympiádou“, v ktorej deti po celý týždeň športujú pod našou olympijskou vlajkou a s olympijskou hymnou.

Pre skvalitnenie a spestrenie našej práce spolupracujeme s CZŠ sv. Demetra, materskou školou v Sabinove, Mestskou knižnicou v Sabinove, Pedagogicko-psychologickou poradňou, špeciálnou pedagogičkou, s detským pediatrom podľa plánov spolupráce.

Rodičov a zamestnancov materskej školy spája spoločný cieľ zabezpečiť dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných pod-mienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Celý kolektív školy sa snaží o to, aby platila myš-lienka R. Fulghama :

„ Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“.

Materská škola Ražňany
Podobné články