NÁZVY ULÍC V OBCI RAŽŇANY

vložený: 06.04.2021 15:48, upravený: 26.04.2021 14:30, čítaný: 2147x

  V obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných priestranstiev musí mať každá ulica, alebo verejné priestranstvo podľa Zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. z. svoj názov. Poslanci na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 21.1.2021 schválili Uznesením č. 5/2021 názvoslovnú komisiu v obci Ražňany. Dňa 28.1.2021 sa konalo 1. zasadnutie názvoslovnej komisie, na ktorom starosta obce navrhol členom názvy ulíc. Komisia prerokovala návrhy a konštatovala, že názvy ulíc sa podľa zákona určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci, geografické údaje a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Návrh spĺňa tieto kritéria a odporúča starostovi obce rozposlať občanom dotazníky, v ktorých sa môžu vyjadriť k výberu názvov ulíc do 28.2.2021.

    Navrhnutých je 19 názvov ulíc, evidujeme 350 domov s počtom obyvateľov 1614.  Občan sa môže stotožniť s návrhom názvoslovnej komisie alebo navrhnúť názov ulice podľa svojho uváženia. Po vrátení dotazníka s vyjadreniami občanov komisia ponechá tie názvy ulíc, s ktorými sa občania stotožnili a v prípade iných názorov podľa väčšiny upraví názov ulice a ulice budú premenované. Ďalším krokom je oslovenie jazykovedného ústavu SR, ktorý prekontroluje spisovnú správnosť pomenovania ulíc.

    Dotazník vyplnilo 256 rodín a názvoslovná komisia následne dotazník vyhodnotila a vybrala 19 názvov ulíc, ktoré dostali najvyšší počet hlasov. Obec následne požiadala Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra o prekontrolovanie z jazykového hľadiska:

K letisku,

Rybník,

Cintorínska ulica,

Sabinovská ulica,

Šalgovská ulica,

Konopná ulica,

Družstevná ulica,

Úzka ulica,

Sadová ulica,

Surdok,

Hlavná ulica,

Ulica Štefana Onderča,

Pečovec,

K ihrisku,

Ku krížu,

Čerešňová ulica,

Nová ulica,

K osade,

Pod Haluškovcom.

 

   Obec ďakuje občanom za aktívny prístup pri vypĺňaní dotazníka a záujem o veci verejné.


NÁZVY ULÍC V OBCI RAŽŇANY

Prílohy na stiahnutie

Podobné články