Obchodná verejná súťaž

vložený: 10.11.2014 13:21, upravený: 10.11.2014 13:21, čítaný: 2646x

Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Predmet nájmu: Budova so súp. č. 137 v Ražňanoch nachádzajúca sa na futbalovom ihrisku, k. ú. Ražňany, parc. č. 741. Celková výmera nebytových priestorov na prenájom je215 m².

 Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli, na internetovej stránke vyhlasovateľa.

 Podmienky súťaže:

1) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľ.

2) Prenajatý nebytový priestor sa bude využívať výhradne pre účely zriadenia a prevádzkovania športového klubu a baru slúžiaceho pre poskytnutie občerstvenia návštevníkom zariadenia.

3) Nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú.

4) Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa, s označením "Obchodná verejná súťaž - NEOTVÁRAŤ".

5) Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Obec Ražňany, 082 61 Ražňany 235 najneskôr do 14.00 hod. dňa 12.12.2014.

6) Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným. Výška nájmu nesmie byť nižšia ako 1800,- € ročne. Nájomca sa zaväzuje prenájímateľovi uchrádzať služby spojené s užívaním nebytových priestorov – náklady na elektrický prúd, náklady na plyn a náklady na vodné a stočné.

7) Vyhlasovateľ sprístupní predmet obchodnej verejnej súťaže k ohliadke dňa 28.11.2014.

8) Úspech, resp. neúspech vo verejnej obchodnej súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom  súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí výberová komisia.

9) Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

10) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť alebo   odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

Podmienky predkladania návrhov do súťaže sú uverejnené na internetovej stránke obce www.raznany.sk navrhovateľ si ich môže vyžiadať písomne alebo osobne prevziať na adrese určenej pre doručovanie návrhov. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Informácie na tel. č.: 051/ 4521214

  

                                                                                                Radovan Rokošný

                                                                                                    starosta obce

Obchodná verejná súťaž
Podobné články