Schválený rozpočet na rok 2011

vložený: 01.12.2010 11:54, upravený: 01.12.2010 11:54, čítaný: 3901x

Kalkulácia rozpočtových nákladov obce schválená 1.12.2010 s platnosťou od 1.1.2011
Popis – príjmy Schválený rozpočet – €
Daň z príjmu FO – transfer 250 000,-
Daň z pozemkov 11 600,-
Daň zo stavieb 6 500,-
Daň za psa 370,-
Daň za vývoz TKO 4 000,-
Príjmy z akcií VVS - dividendy 1 460,-
Príjmy z prenájmu budov TJ 1 500,-
Príjmy z prenájmu strojov – malotraktor 600,-
Príjmy z prenájmu strojov – Zetor 500,-
Poplatky ostatné 400,-
Poplatky ostatné – stavebné 500,-
Doprava obedov pre dôchodcov 400,-
Poplatky za plyn – TJ 1 000,-
Poplatky za elektrickú energiu – TJ 650,-
Poplatky za smetné nádoby 150,-
Poplatky za relácie v MR 350,-
Poplatky za kopírovacie práce 30,-
Poplatky za opatrovateľskú službu 900,-
Poplatky za služby DHZ 100,-
Školská jedáleň – réžia 800,-
Cintorínske poplatky 600,-
Poplatky za uloženie odpadu – spol. Šariš 80 000,-
Úroky z účtov 200,-
Transfer obciam – záškoláci 2 300,-
Transfer obciam – malé obecné služby 3 800,-
Transfer obciam – predškoláci 800,-
Transfer obciam – sklad CO 120,-
Transfer obciam – deti v hmotnej núdzi 650,-
Transfer obciam - REGOB 360,-
Poplatky za MŠ 800,-
Poplatky za stravu-MŠ 1 000,-
Plnenie bežného rozpočtu – príjem 372 440,-
Prevod prostriedkov 46 000,-
Spolu – príjem 418 440,-


 

Popis – výdavky Schválený rozpočet - €
Tarifný plat 50 000,-
Odmeny 15 000,-
Príplatky 2 200,-
Odvody - Zdravotné poistenie 4 200,-
Odvody – Sociálna poisťovňa 9 200,-
Cestovné náhrady 70,-
Energie – kaštieľ – plyn 2 700,-
Energie – kaštieľ – elektr. energia 300,-
Energie – OcÚ - plyn 3 900,-
Energie – OcÚ – elektr. energia 800,-
Energie – soc.budova PD - EE 300,-
Telefón 900,-
Poštové služby 1 800,-
Internet 300,-
Spracovanie + vedenie WEB stránky 500,-
Všeobecný materiál 3 500,-
Knihy, časopisy 600,-
Pracovné odevy a ochr. pomôcky 350,-
Pohonné hmoty - Zetor 800,-
Pohonné hmoty - malotraktor 500,-
Pohonné hmoty - Fabia 1 000,-
Reprezentačné výdavky 700,-
Poistenie vozidiel 500,-
Poistenie budov 600,-
Údržba – výpočtovej techniky 800,-
Údržba - kopírky 500,-
Údržba budov - OcÚ 5 000,-
Špeciálne služby - advokátske 500,-
Stravovanie 2 300,-
Prídel do Sociálneho fondu 500,-
Odmeny poslancom 1 700,-
Odmeny na základe DOHODY 1 000,-
Obec – spolu: 113 020,-
Tarifný plat 1 600,-
Odmeny - kontrolór 600,-
Odvody – ZP 260,-
Odvody – SP 400,-
Špeciálne služby - audítorské 600,-
Finančná a rozpočtová oblasť – spolu : 3 460,-
Špeciálny materiál DHZ 1 480,-
Pohonné hmoty 900,-
Poistenie 600,-
Oprava špeciál. Strojov 1 200,-
Ochrana pred požiarmi – spolu: 4 180,-
Všeobecný materiál - posypový 200,-
Údržba objektov 1 700,-
Odmeny na základe DOHODY 600,-
Cestná doprava - spolu: 2 500,-
Odpadové nádoby 700,-
Všeobecné služby – zber, preprava a uloženie odpadu 17 000,-
Všeobecné služby – preprava veľkoobjem. kontajnerov 11 000,-
Nakladanie s odpadmi – spolu: 28 700,-
Malé obecné služby – tarifný plat 3 500,-
Malé obecné služby - poistenie 1 200,-
Malé obecné služby – pracovné náradie 1 500,-
Malé obecné služby – ochranné pomôcky 1 500,-
Malé obecné služby - materiál 1 000,-
Palivo ako zdroj energie 1 700,-
Odmeny na základe DOHODY 600, -
Rozvoj obcí – spolu: 11 000,-
Energia – verejné osvetlenie 7 000,-
Údržba verejného osvetlenia 2 000,-
Verejné osvetlenie – spolu: 9 000,-
Elektrická energia - TJ 1 200,-
Plyn - TJ 700,-
Súťaže 700,-
Občianskym združeniam a nadáciam 5 000,-
Rekreačné a športové služby – spolu: 7 600,-
Elektrická energia – Kino 350,-
Údržba budovy 100,-
Klubové a špec. kultúrne zariadenia 450,-
Odmeny na základe DOHODY 700,-
Nákup kníh 100,-
Knižnica – spolu: 800,-
Kultúrne podujatia 2 000,-
Kultúrne podujatia – spolu: 2 000,-
Členské príspevky - ZMOS 270,-
Iné spoločenské služby – spolu: 270,-
Tarifný plat 40 500,-
Príplatky 5 100,-
Odmeny 6 200,-
Odvody 15 800,-
Cestovné náhrady 60,-
Energie – elektrická energia 2 000,-
Energie - plyn 10 000,-
Poštovné a telefónne služby 270,-
Interiér - vybavenie 1 400,-
Všeobecný materiál 1 100,-
Knihy , časopisy 400,-
Údržba budov 1 200,-
Všeobecné služby 180,-
Prídel do Sociálneho fondu 400,-
Predškolská výchova – spolu: 84 610,-
Tarifný plat 13 300,-
Príplatky 900,-
Odmeny 1 200,-
Odvody 5 300,-
Cestovné náhrady 30,-
Interiér – vybavenie 800,-
Všeobecný materiál 800,-
Pracovné odevy 250,-
Údržba budov 1 000,-
Všeobecné služby 300,-
Prídel do Sociálneho fondu 130,-
Školské stravovanie – spolu: 24 010,-
Príspevok pre nešt. školské zariadenie - CZŠ 6 000,-
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 6 000,-
Príspevky 500,-
Dávky pre občanov s ťažk. zdrav. postihnutím-spolu: 500,-
Tarifný plat 10 200,-
Odvody 3 800,-
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba – spolu: 14 000,-
Klub dôchodcov 500,-
Príspevky občianskym združeniam – spolu: 500,-
Záškoláci 2 400,-
Rodinné prídavky – spolu: 2 400,-
Odmena skladníkovi CO 180,-
Civilná ochrana 180,-
Plnenie bežného rozpočtu – výdavky – spolu: 315 180,-
Striekačka DHZ 6 000,-
Chodníky 23 000,-
Rekonštrukcia MK a chodníkov 74 260,-
Kapitálové výdavky – spolu: 103 260,-
Rozpočtové výdavky – spolu: 418 440,-

Vyhlásené 1.12.2010

Ing. Dušan Eliaš

starosta obce

Schválený rozpočet na rok 2011
Podobné články