Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ražňanoch na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka

vložený: 14.09.2015 09:13, upravený: 14.09.2015 09:13, čítaný: 2707x

Obec RAŽŇANY v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ražňanoch na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka.

Názov pracovného miesta:

-  hlavný účtovník/účtovníčka

Výkon práce:

-  Obecný úrad Ražňany

Charakteristika pracovného miesta:

-   samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu,

-   spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní,

-   zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov,

-   spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou,

-   pravidelný reporting v oblasti účtovníctva,

-   evidencia obyvateľov, evidencia faktúr,

-   miestne dane, ostatná administratívna činnosť.

Rozsah pracovného úväzku:

-    plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

-    Úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Kritériá a požiadavky:

-   ovládanie podvojného účtovníctva - so zameraním na verejnú správu,

-   účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií,

-   znalosť účtovných a daňových zákonov,

-   zákon o majetku obcí a obecnom zriadení,

-   zákon o finančnej kontrole,

-   zákon o účtovníctve,

-   zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve,

-   ovládanie PC – programy: Word, Excel, MS Outlook, Internet.

Prax:      

-   v oblasti podvojného účtovníctva - minimálne 5 rokov, v oblasti ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií min 2 roky.

 

 

Osobnostné predpoklady:

-   bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením.

Zoznam požadovaných dokladov:

-   žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-   štruktúrovaný životopis,

-   motivačný list,

-   úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-   kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

-   výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace – doloží uchádzač po prijatí,

-   písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p..

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: 28.10.2015, Obecný úrad Ražňany, 082 61 Ražňany 235.
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad,  najneskôr do 14.10.2015 do 17.00 hod..

Označenie: „Výberové konanie hlavný účtovník“ – neotvárať!

Uchádzač o pracovnú pozíciu – hlavný účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu:

-  01.12.2015

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt:

Telefón: 051/452 12 14
e-mail.: raznany@raznany.sk

 

           V Ražňanoch 14.9.2015                                                                                                                                                                                                    Radovan Rokošný

                                                                                                 starosta obce

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ražňanoch na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka
Podobné články