Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Ražňany

vložený: 26.10.2015 10:53, upravený: 26.10.2015 10:53, čítaný: 2563x

O B E C RAŽŇANY Obecné zastupiteľstvo v Ražňanoch podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 11.12. 2015 v Pamätnej izbe Štefana Onderča.

Úväzok hlavného kontrolóra je  18 %  v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ražňanoch č. 56/2015 zo dňa 16.10.2015.

Podmienky účasti kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na voľbe
Termín podania prihlášky:

kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 27.11.2015 (t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby).

Miesto a spôsob podania prihlášky:
Obec Ražňany, Obecný úrad Ražňany 235, 082 61
osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – neotvárať“.
Osobne možno prihlášku doručiť v podateľni Obecného úradu do 14.00 hod..
V prípade podania prihlášky poštou je dňom podania dátum uvedený poštou na obálke.

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

Iné predpoklady:
- komunikatívnosť,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- morálna bezúhonnosť,
- prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti je výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška, ktorá obsahuje osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- profesijný životopis,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Upozornenie:
- na neúplne prihlášky a prihlášky odovzdané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada
- kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra prezentujú pred voľbou svoju koncepciu kontrolnej činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

Vyvesené: 26.10.2015

 

                                                                                                       Radovan Rokošný

                                                                                                         starosta obce

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Ražňany
Podobné články