Výzvy Prešovského samosprávneho kraja

vložený: 26.10.2022 15:35, upravený: 26.10.2022 15:35, čítaný: 967x

   Obec Ražňany sa každoročne zapája do vyhlásených výziev PSK. Tento krát to bola výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení, Program: Šport, Podprogram: 1.1 – ŠPORT – kapitálové (investičné) výdavky. Obec si dala vypracovať štúdiu využitia obecného pozemku v smere do Uzovského Šalgova. Najlepšie riešenie bolo vybrané a zapracované do projektovej dokumentácie pod názvom Revitalizácia centrálnej zóny obce Ražňany. Má to byť oddychová zóna, v ktorej nemôže chýbavať zeleň, detské prvky a mobiliár (lavičky, koše, informačná tabuľa). Výsadbu zelene sme zabezpečili nákupom stromčekov, živého plota a tují. Detské prvky bolo možné požiadať cez výzvu poslancov PSK v programe Šport. Za okres Sabinov máme v zastupiteľstve PSK v súčasnosti štyroch poslancov, ktorých sme emailovou komunikáciou informovali o podaní žiadosti a zámeru doplniť detské prvky do oddychovej zóny. Každý z poslancov PSK má určité množstvo finančných prostriedkov, ktoré môže prerozdeliť žiadateľom. Poslankyňu PSK Mgr. Kataríny Herodošovej, Dis. art. tento zámer vybudovať detské ihrisko zaujal a po konzultáciách podporila túto žiadosť sumou 5.000,- €. Obec dofinancovala sumou 1.025, 20 € celkový rozpočet, ktorý bol vo výške 6.025, 20 €. Z dôvodu nedostatku rôznych potrebných druhov materiálu na výrobu nám dodávateľ Veríme v Zábavu, s.r.o. dodal detské prvky 17.10.2022. Realizácia sa podľa zmluvy o poskytnutí dotácie má uskutočniť do 31.10.2022. Aj z týchto dôvodov sme pozvali p. poslankyňu na prezentáciu detských prvkov, ktorej sa zúčastnili aj deti zo základnej cirkevnej školy – školského klubu. Ďakujeme nielen za túto finančnú pomoc, ale aj za predchádzajúce obdobie dobrej spolupráce s PSK, ktorá napomohla rozvoju našej obce.


Výzvy Prešovského samosprávneho kraja
Fotogaléria k článku
Podobné články