Kompostér do každej domácnosti

vložený: 20.05.2021 15:56, , čítaný: 1140x

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku poslanci obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce schválili nákup kompostérov do každej domácnosti v počte 400 ks. Kompostér má objem 600 l, hrúbku steny 5,7 mm, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu a vlhkosti vzduchu, je uzamykateľný, vyrobený zo 100 % recyklovateľného materiálu zelenej farby. Každý člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok aj za komunálny odpad podpisom prehlási, že vykonáva kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vznikajúceho vo svojej domácnosti a kompostér prevezme bezodplatne. Obec postupne zabezpečuje uskladnenie biologického odpadu na kompostovisku, zakúpila nádoby na sklo a plasty, otvorila zberný dvor a v súčasnosti zabezpečuje pre každú domácnosť kompostéry. Aj takýmito aktivitami chce napomôcť k vyššej miere separácie, ktorá je v našej obci za rok 2020 na úrovni 30,19 %.

Kompostér do každej domácnosti
Fotogaléria k článku
Podobné články