POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI

vložený: 20.03.2013 20:38, upravený: 20.03.2013 20:38, čítaný: 3378x

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.


KTO ÚHRADU NEPLATÍ


Oslobodený platiteľ

Oslobodený od povinnosti platiť úhradu za služby verejnosti  je platiteľ, ktorý žije s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom občan s ťažkým zdravotným postihnutím má adresu trvalého bydliska totožnú s adresou odberného miesta platiteľa. Úhradu neplatia ani občania, ktorí sú sami osobami s ŤZP.

 

Platiteľ preukazuje nárok na oslobodenie doložením kópie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnutím ÚPSVaR o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Odberné miesta elektriny občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú všetky oslobodené. V prípade inej adresy odberu elektriny, ako je uvedené trvalé bydlisko na preukaze občana s ŤZP, preukazuje oslobodenie od platenia dokladom od dodávateľa elektriny s údajmi odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny.

 

Viacnásobný odber

Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto.

Nárok preukazuje evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí úhradu za jedno odberné miesto elektriny a doložením dokladov od dodávateľa elektriny (nie platobné doklady SIPO) za všetky odberné miesta elektriny s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta elektriny (zmluva alebo faktúra s uvedenými údajmi).

Upozornenie: viacnásobný odber elektriny (platenie úhrady za jedno odberné miesto elektriny) si môže uplatniť len odberateľ elektriny, ktorý je odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach: Odberateľ musí byť jedna a tá istá osoba - nie je možné uplatniť si viacnásobný odber v rámci rodiny. Ak na jednom odbernom mieste je odberateľ manžel a na druhom manželka, nespĺňajú podmienky zákona na uplatnenie si viacnásobného odberu a vzniká každému povinnosť platiť úhradu za svoje odberné miesto elektriny.

 

Rozdiel v zákone platnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013

 

V prípade dvoch odberných miest elektriny a pri uplatnení si oslobodenia  v jednom odbernom mieste elektriny z dôvodu osoby s ŤZP, na ďalšie odberné miesto elektriny nie je možné si uplatniť viacnásobný odber elektriny nakoľko platiteľ nespĺňa podmienku, že za jedno odberné miesto elektriny platí úhradu za služby verejnosti. V prípade troch odberných miest elektriny je jedno miesto oslobodené, za druhé vzniká povinnosť platiť úhradu a za tretie odberné miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu.  

 

ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY

 

Dôchodca

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, nie člen rodiny, ak je poberateľom dôchodku, nemá príjem zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem) a nežije s inou osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti, má nárok na zníženú sadzbu úhrady na 2,32 €, ak nárok preukáže kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike).

 

Rozdiel v zákone platnom do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013 v nároku na polovičnú sadzbu v prípade poberania dôchodku

 

Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa úhrady - Rozhlas a televíziu Slovenska o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €.

 

 

Poberateľ dávky v hmotnej núdzi

 

Platiteľ, teda odberateľ elektriny, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou, ak poberanie dávky preukáže potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá, má nárok na zníženie sadzby úhrady na 2,32 €.

 

 

DOKLADY PREUKAZUJÚCE NÁROK

 

Oslobodenie            Kópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch

 

Viacnásobný odber  Kópiou dokladov od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta elektriny, v ktorých je uvedený odberateľ elektriny a adresa odberného miesta elektriny (nie platobné doklady SIPO)

 

Polovičná sadzba-    Dôchodca – kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nemá príjem zo zárobkovej činnosti a nežije s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem).

                                    Hmotná núdza - potvrdením z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj, odkedy je poberateľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá

 

POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ DOKLADY

 

Doklady predkladá platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie z dôvodu ŤZP, neplatenie z dôvodu viacnásobného odberu alebo zníženie sadzby úhrady z dôvodu poberania dôchodku alebo dávky v hmotnej núdzi, ktorý nepreukázal nárok na úľavu vyberateľovi úhrady, t. j. RTVS.

 

UPOZORNENIE: Doklady predložené pracovníkom pôšt v minulosti, teda do 31.12.2012 alebo formuláre (prihláška, zmena a odhláška) overené pracovníkmi pôšt a zaslané do 31.12.2012 do RTVS, s.r.o., v zmysle zákona 340/2012 Z.z. nie je preukázanie nároku vyberateľovi. To znamená, že je potrebné do 30.6.2013 preukázať nárok vyberateľovi úhrady kópiami dokladov.

 

Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu:

RTVS,  Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

 

Najčastejšie kladené otázky

 

1.   Prečo musia dokladovať nárok na úľavu platitelia, ktorí ho dokladovali v minulosti?

      V minulosti preukazovali pošte, legislatíva žiada preukázať vyberateľovi úhrady (RTVS), t.j. v princípe

      aktualizovať nárok na úľavu, resp. uplatniť si ho znovu.

 

2.   Ako uplatniť viacnásobný odber u osoby ŤZP?

Nie je potrebné uplatňovať, všetky odberné miesta elektriny osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú oslobodené od povinnosti platiť úhradu. Nárok na oslobodenie preukazuje občan s ŤZP kópiou preukazu ŤZP a dokladmi od dodávateľa elektriny, ktoré obsahujú adresu odberného miesta a odberateľa elektriny.

 

 

 

3.   Uplatnenie oslobodenia súčasne s uplatnením viacnásobného odberu.

Pri uplatnení oslobodenia na jedno odberné miesto elektriny, nie je možné uplatniť viacnásobný odber elektriny na druhé odberné miesto elektriny, nakoľko nemôže preukázať, že za jedno odberné miesto už platí úhradu.

 

 

4.   Je práca na dohodu pravidelným príjmom?

Odmena za všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zárobkovou    činnosťou, keďže ide o príjmy zo závislej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu. Príjmom je aj odmena za brigádnickú činnosť, ktorá nasleduje aspoň dva mesiace po sebe, t. j. je to pravidelný príjem.

 

UPOZORNENIE

 

Do 31.12.2012 mohol platiteľ poberajúci dôchodok pracovať a mal nárok na sadzbu úhrady v polovičnej sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA POLOVIČNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ POŽIADAŤ vyberateľa (RTVS) o ZMENU SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 € ZA OBDOBIE VYKONÁVANIA PRÁCE NA DOHODU.

 

Povinnosť platiť  plnú sadzbu úhrady majú aj opatrovateľky, nakoľko za svoju prácu dostávajú odmenu.

 

 

5.  Je invalidný dôchodca oslobodený od povinnosti platiť úhradu?

Nie, nie je oslobodený. Invalidný dôchodca je oslobodený, len ak okrem poberania invalidného dôchodku je uznaný aj za občana s ŤZP a túto skutočnosť preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS).   Občanovi je priznaný invalidný dôchodok na základe poklesu zárobkovej činnosti, pričom občan je uznaný za ŤZP na základe miery funkčnej poruchy.

 

 

6.   Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady poberateľ výsluhového dôchodku?

V prípade, že výsluhový dôchodca spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 461/2003 Z.z o priznaní dôchodku, teda aj dosiahnutie veku na priznanie starobného dôchodku, má nárok na polovičnú sadzbu.

 

 7.  Má nárok na polovičnú sadzbu úhrady platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia?

Platiteľ, ktorý je poberateľom dôchodku zo zahraničia, pri splnení zákonom stanovených podmienok,    má nárok na uplatnenie si polovičnej sadzby úhrady, pričom je potrebný úradný preklad rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemá príjem a nežije s osobou s príjmom.

 

8.  Je sadzba úhrady pre všetky skupiny obyvateľstva nemenná?

     

      Výška sadzby úhrady je stanovená zákonom 4,64 € mesačne.

 

      Oslobodené sú odberné miesta elektriny, kde má trvalé bydlisko občan s ŤZP a všetky odberné miesta    

      elektriny občana s ŤZP, ktoré preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS).

 

Odberateľ elektriny s viacerými odbernými miestami elektriny platí len za jedno, a to po preukázaní nároku na uplatnenie si viacnásobného odberu elektriny vyberateľovi úhrady  (RTVS).

 

Polovičnú sadzbu platí platiteľ, ak je dôchodca, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky a ak je poberateľ dávky v hmotnej núdzi alebo osoba spoločne posudzovaná a RTVS túto skutočnosť preukáže.

 

9.  Platí úhradu aj dôchodca žijúci v domove dôchodcov?

Ak má v dome alebo v byte odber elektriny, vzniká mu povinnosť platiť úhradu v polovičnej sadzbe t. j. vo výške 2,32 €.

 

 

10. Ak sa stanem platiteľom, ako sa mám prihlásiť?

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom Slovenskej pošty (SP) alebo priamo u vyberateľa (RTVS) prostredníctvom tlačív umiestnených na pobočkách SP alebo u vyberateľa na jeho webovej stránke. Vyplnené tlačivo bude potrebné zaslať buď priamo vyberateľovi, alebo ho odovzdať na pošte. Môžete využiť službu online prihlášky na stránke  www.uhrady.rtvs.sk (v prípade, ak sa chcete prihlásiť k plateniu úhrady priamo na účet vyberateľa RTVS).

 

11. Ako často a do ktorého dňa v mesiaci je povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti?

Úhradu je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca.

 

Úhradu je možné platiť aj štvrťročne, polročne alebo ročne, v takomto prípade je potrebné úhradu zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca daného obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (napríklad za 2. štvrťrok treba zaplatiť do konca 30. apríla).

 

Mesačná periodicita: 4,64 € alebo 2,32 €

- splatná do posledného dňa príslušného mesiaca.

 

Štvrťročná periodicita: 3 x 4,64 € alebo 3 x 2,32 €

- splatná do 31.1, 30.4., 31.7. a 31.10.

 

Polročná periodicita: 6 x 4,64 € alebo 6 x 2,32 €

- splatná do 31.1. a 31.7.

 

Ročná periodicita: 12 x 4,64 € alebo 12 x 2,32 €

- splatná do 31.1.

 

12. Ak žije dôchodca so svojimi deťmi, akú sadzbu úhrady bude platiť ?

Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu poberateľovi dôchodku, ak nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Pokiaľ dôchodca žije s deťmi, ktoré majú príjem, platí úhradu v plnej výške, t. j. 4,64 €.

 

13. Akým spôsobom je možné vyriešiť situáciu, keď moja stará mama, 88-ročná, býva v domčeku na

      vidieku sama, nikdy nemala televíziu a teraz nemá ani rozhlas. Je jej ťažko vysvetliť, že musí

      platiť za niečo, čo nikdy nemala a ani mať nebude.

Ak je stará mama odberateľkou elektriny v dome, vzniká jej povinnosť zo zákona 340/2012 Z.z. platiť úhradu.

 

14. Bývame v domácnosti s 18-ročným synom, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP so sprievodcom.

     Sme oslobodení od povinnosti platiť úhradu?

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.

 

15. Som ŤZP osoba. Platí oslobodenie od úhrady aj na môj druhý dom, ktorý som zdedil? Nikto

      v ňom nebýva, ale v lete používam elektriku len na kosenie dvora.

Oslobodenie sa vzťahuje aj na zdedený dom v tom prípade, ak odberateľom elektriny je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, teda ak ste odberateľom elektriny v danej nehnuteľnosti Vy.

 

16. Kde a ako si mám uplatniť oslobodenie od platenia úhrady, nakoľko som ŤZP osoba. Aké

      doklady treba predložiť?

      Nárok na oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady, čiže   

      RTVS kópiou preukazu ŤZP alebo kópiou rozhodnutia ÚPSVaR o uznaní za osobu ŤZP.

17. Chcem sa informovať o poplatkoch pre rodičov. Bývajú v dome, ktorý je napísaný na mňa, ale

      oni tam majú doživotné právo.

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, t. j. pokiaľ sú odberatelia elektriny rodičia, vzniká im povinnosť platiť úhradu, ak ste odberateľ elektriny Vy a už platíte úhradu za iné odberné miesto elektriny, môžete si uplatniť nárok viacnásobného odberu.

 

18. Bývam v rodinnom dome s bratom, pričom on je vlastníkom domu a keďže je aj odberateľom

      elektriny, tak bude platiť poplatok za službu. Ja vlastním iba garáž v tomto rodinnom dome, kde

      je tiež odberné miesto. Budem platiť aj ja aj brat?

      Garáž nie je bytom ani rodinným domom, preto sa za garáž platiť nebude. Platiť bude iba odberateľ v

      rodinnom dome.

 

19. Chcela by som vedieť, keď mám chalupu (rodinný dom) a som aj tam prihlásená na odber

       elektriny, budem tiež platiť 2x úhradu za služby verejnosti?

       Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti

       viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti

       oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Upozorňujeme - ak odberateľom elektriny, je tá istá osoba.

 

20. Mam 18 rokov a som študentka gymnázia, zdedila som byt po starej mame, ktorý je už na mňa

      napísaný, ale samozrejme, že ho ešte neplatím, platia ho rodičia. Ja bývam stále s rodičmi.

      Rodičia platia úhradu za služby verejnosti na trvalej adrese, mám teda aj ja platiť úhradu za

      zdedený byt?

      V prípade, že ste odberateľkou elektriny v zdedenom byte, vzniká vám povinnosť v zmysle zákona

      340/2012 Z.z. platiť úhradu.

 

21. Bývam s rodičmi - dôchodcami. Oni sú majiteľmi domu a jedinými platcami za energie. Za

      platiteľa som sa prihlásila ja. Ako postupovať ďalej, budeme platiť obaja, alebo sa mám

      odhlásiť?

     Nakoľko odberateľmi elektriny sú rodičia, znamená to, že v zmysle zákona sú platiteľmi úhrady.

     Vzhľadom k tomu, že žijú s osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, budú povinní sa

     prihlásiť a platiť 4,64€ mesačne. Osoba, ktorá žije v takejto domácnosti a nie je odberateľom elektriny a

     doposiaľ platí úhradu, je povinná sa odhlásiť z evidencie platiteľov.

 

22. S manželom vlastníme bezpodielovo 4 nehnuteľnosti, 3 faktúry za elektrinu chodia na

      manželove meno a 1 faktúra na moje meno. Trvalé bydlisko máme obaja rovnaké v jednej

      nehnuteľnosti. Koľkokrát by sme mali platiť úhradu za služby verejnosti?

      Povinnosť platiť úhradu sa ustanovuje každej fyzickej osobe, ktorá je odberateľom elektriny

      v odbernom   mieste, pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome.

      Odberateľ (manžel), ktorý má tri odberné miesta elektriny po uplatnení si viacnásobného odberu, ktorý

      aj preukáže vyberateľovi úhrady, platí úhradu len za jedno odberné miesto.

      Odberateľ (manželka), ktorý je odberateľom elektriny v jednom odbernom mieste vzniká mu zákonná

      povinnosť platiť úhradu za toto odberné miesto. Zákon sa nevzťahuje na vlastníctvo nehnuteľnosti, ale

      na odberateľa elektriny.

 

23. Elektrická prípojka je zriadená na stavebnom pozemku, vzniká povinnosť platiť úhradu

      odberateľovi elektriny?

      Povinnosť platiť úhradu nevzniká, nakoľko nejde o byt alebo rodinný dom.

      Povinnosť sa prihlásiť do evidencie platiteľov vzniká po kolaudácii stavby, nakoľko platiteľ úhrady je

      fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti

      ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome

 

24. Využívam služby káblovej televízie, musím platiť úhradu za služby verejnosti?

       Ak ste odberateľ elektriny, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu.

 

ZAMESTNÁVATELIA

Platiteľ úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Platí úhradu v závislosti od počtu zamestnancov.

 

 25.  Aké zmeny vyplývajú pre firmy z novo prijatého zákona?

   Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu

   zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Zamestnávateľ platiteľ platí úhradu za každý aj začatý

   kalendárny mesiac:

 

a) 4,64 € ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov

b) 18,58 € ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov

c) 79,66 € ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov

d) 199,16 € ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov

e) 464,71 € ak zamestnáva1 000 aviac zamestnancov

 

26. Ako sa uhrádzajú poplatky?

Úhrady môžete realizovať ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Splatnosť ročných úhrad je do 31.1.

Splatnosť polročných úhrad je do 31.1., 31.7.

Splatnosť štvrťročných úhrad je do 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.

Splatnosť mesačných úhrad je vždy do konca mesiaca.

 

27. Na aký účet sa uhrádzajú platby?

      Platby sa uhrádzajú na účet RTVS:

Číslo účtu: 7000 333 333 / 8180

Variabilný symbol: váš variabilný symbol, viď. nižšie

Konštantný symbol: 0558

      Variabilný symbol (VS) pre zamestnávateľa je vytvorený z čísiel 88 + Vaše IČO.

Ak Vaše IČO je 12345678, potom Váš VS je 8812345678.

V prípade, že Vaše IČO nemá 8 čísel, potom za čísla 88 doplňte toľko 0, aby počet čísel vo vytvorenom VS bol 10 (napr. pre IČO 123456 postupujte takto: 88 + 00 + 123456, Váš VS je 8800123456).

 

28. Ako je to v prípade, že sa mení v priebehu roka počet zamestnancov?

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať. Zmenu počtu zamestnancov zamestnávateľ oznamuje len v prípade, že má vplyv na zmenu výšky sadzby.

 

Ak zamestnávateľ platí úhrady vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí. Výška sadzby sa určí podľa počtu zamestnancov v prvý deň obdobia, za ktoré sa úhrada platí. Napr. pri štvrťročnej periodicite sa sadzba určí podľa počtu zamestnancov k 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10.

 

V prípade, že dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi  po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť úhradu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny, ak sa platí úhrada mesačne. Po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorázovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.

 

Tlačivo na oznámenie vzniku, zmeny a zániku povinnosti je k dispozícii na stránke www.uhrady.rtvs.sk v časti \"Formulár \"Evidencia platiteľa úhrady - zamestnávateľ\".

 

29. Počíta sa medzi zamestnancov aj zamestnanec na dohodu o vykonaní práce?

Do počtu zamestnancov sa nezapočítavajú osoby zamestnané na dohodu o pracovnej činnosti, na    dohodu o vykonaní práce a ani na dohodu o brigádnickej činnosti.

 

30. Započítava sa do počtu zamestnancov aj zamestnávateľ?

Zamestnávateľ, ktorý má pracovnú zmluvu, teda je v pracovnom pomere, sa započítava do počtu zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovný pomer, sa do počtu zamestnancov nezapočítava.

 

31. Započítava sa do počtu zamestnancov aj žena na materskej/rodičovskej dovolenke?

Žena na materskej dovolenke sa započítava do celkového počtu zamestnancov.

Zamestnanec na rodičovskej dovolenke sa nezapočítava do celkového počtu zamestnancov.

 

32. Manželka ako SZČO, podnikateľ, má predajný stánok s kvetmi. Rádioprijímač má prihlásený,

      koncesionársky poplatok ako jedna z mála platí. Bude musieť platiť aj za televíziu, aj keď je

      absolútne nemožné mať tel. prijímač v pracovnom priestore?

Povinnosť platiť úhradu nie je podmienená vlastníctvom rozhlasového alebo televízneho prijímača. Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

 

33. Som živnostník, mám preukaz ŤZP. Mám v práci elektromer, chcem vedieť, či som oslobodený

      od platenia poplatku.

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP sa vzťahuje na domácnosti a nie na zamestnávateľov.

 

34. Chcem sa spýtať, za čo má naša firma platiť koncesionársky poplatok, keď vo firme nevlastníme

      TV? Naši zamestnanci by ho v pracovnej dobe aj tak nesledovali, pretože pracujú.

Povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, vedených v účtovníctve právnickej alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ale od skutočnosti, či zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov.

 

35. Sme dopravná firma a vodiči kamiónov majú vysielačky, rádiá a prenosné televízory. Sme

      povinní platiť koncesionárske poplatky?

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

 

36. Zaujímalo by ma, ako sa podľa nového zákona správne rieši situácia, keď je firma v podnájme a

      nemá vlastný merač el. energie. Koncesionársky poplatok platí vždy len vlastník el. merača?

      Firma, ktorá je v podnájme resp. prenájme, neplatí nič?

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Odberné miesto koncového odoberateľa elektrickej energie sa vzťahuje na domácnosti, a nie na zamestnávateľov.

 

37. Budú platiť školy aj podľa nového zákona? Doteraz boli školy oslobodené od poplatkov.

Od povinnosti platiť úhradu sú aj naďalej oslobodené predškolské zariadenia a školy.

 

38. Nepoznám znenie celého zákona, no zaujímalo by ma, či budú musieť platiť poplatky farské

      úrady, nakoľko nemajú TV prijímače a rozhlas, väčšina z nich nemá žiadneho zamestnanca, no

      sú úradom \"právnickej osoby\".

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

 

39. Prečo má platiť zamestnávateľ pri určitom počte zamestnancov tiež koncesie, chcete povedať,

že si nebodaj zamestnanci nájdu čas počas pracovnej doby pozerať televíziu? Vy ste videli, že by dnešný občan namiesto práce pozeral televízor? Kde by ho v robote nabral.

Povinnosť úhrady nevyplýva zo sledovania prijímača, ale od skutočnosti, či zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov.

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Podobné články