Text 1.písomnej zmienky z 24.februára 1248 po maďarsky

vložený: 22.02.2005 12:02, upravený: 22.02.2005 12:02, čítaný: 2619x

Béla, Isten kegyelméből Magyarország Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Gallícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya minden Krisztusban hívőnek, akik jelen írást meg fogják tekinteni, mindenki megváltójában üdvözülést kíván. A szentírás tanításából megtudtuk, hogy a jog megengedte a királyoknak, fejedelmeknek és kegyuraknak, hogy az egyház birtokait és a birtokok jövedelmét a püspök és a káptalan egyetértésével különböző módon elcseréljék, feltéve, hogy az egyházaknak jobb, jövedelmekben gazdagabb és hasznosabb birtokok jutnak zavartalan birtoklással.

1.písomná zmienka

Ezért mindenki tudomására kívánjuk hozni e sorainkkal, hogy mi a tisztelendő Lampert atyával Isten irgalmából egri püspökkel a saját tizedeik jövedelme ügyében — a papoknak járó negyed kivételével —, melyeknek a mi birtokainkról, ahol a püspöki gabonaraktárak vannak, a föld valamennyi terményéből és valamennyi oktalan állat szaporulatából behajtanak,tudniillik Sáros, Eperjes, Szeben, Kissáros, Zsebefalva,Kajáta, Ardó, Nyás, Orkuta, Osztrópataka, Megyepatak, Gergelyfalva, Újfalu, Újszilva, Töltszék és Kapi nevű birtokainkról Szentmihály püspöki faluval együtt amely Szentmihály birtokot a mi adományunkból birtokolta az egri egyház, olyan cserét tettünk, hogy a fent említett falvakból járó tizedek teljes jövedelméért és nem többért, még ha időközben megtelepednének is népek a mi irtványföldjeinken ezen a területen és az említett Szentmihály faluban, cserébe adjuk mindenestül a Borsod vármegyében fekvő Cserép falut összes hasznával és tartozékával együtt, ti. az erdőkkel, hegyekkel és számtóföldekkel, amelyek egykor Katapán egri püspökei voltak Crispinus fia Egyedtől és boldog drága emlékezetű drága atyánk András király egyetértésével Katapán püspök az egri püspökségnek hagyta ezeket, amiket ezután Ernye bán hatalmaskodással igyekezett magánsk megszerezni az egri egyház sérelmére. Ennek az Ernye bánnak cserébe juttatjuk a Sajóvize mellett fekvő Ecseg nevű falut, hogy ne zaklassa az egri egyházat, s az említett Cserép falu birtoklását békésen átengedje. Cserép falu határai ebben a rendben különülnek el és így haladnak: Az első határvonal északkeleten kezdődik a Bodzáshegy nevű helyen és elválasztja a mi borsodi várunk Naggyőr nevű földjétől; innen mintegy a nap járása szerint egy hegyig halad, amit Miklóslukának neveznek, s ott kezdik határolni az Örsúr nemzetségbeli nemesek és a kácsi monostor földjei; azután a Farkaskő nevű helyre megy, s innen leereszkedik a Zuduskafeje nevű völgybe, s innen visszakagyarodik mintegy nyugat felé fordulva és megy a Balavölgyének nevezett völgybe, ahol földjel van, közepén fa; innen ezen a völgyön át halad egyenesen a Hegyes nevű kerek hegyig és innen kimegy nyugat felé egy bizonyos helyre és ott földjelek vannak, amelyek elválasztják és elkülönítik Cserép földjét Tárnokbala, Panyittardja és a bogácsi nemesek földjeitől és innen körbehaladva visszafordul és a Szilágy nevű berekig jön, amelynek a végén földjel van; eután Noszvaj püspöki falu határához kapcsolódik, majd ezektől elválva a szintén egri egyházi birtok Zsérc határáig megy és innen a Füzérkő nevű helyig, ettől pedig a Tebének mondott helyig mindig az egri egyház birtokainak határjelein át haladva és innen jut az első Bodzáshegy nevű helyre; Cserép földjének határai így vannak megjelölve. Hasonlóképpen adjuk másik, a Tisza mellett fekvő Csege nevű falvunkat Kétkecskéssel és Póslakával a régitől fogva szokásos vámmal együtt és a maga határain belül a Tisza két partjáról az átkelőhelyet a Tisza mindkét partjával együtt, valamint annak miden hasznával és tartozékával együtt, és Völgyes és a nagy morotva halászatával, hasonlóképp a hozzá tartozó földdel együtt és az említett morotvát is, melynek a fele a Tölgyescherethye nevű berekkel együtt egészében az említett Csege faluhoz tartozik, másik fele halászat tekintetében az ohati apátot és monostort illeti, valamint kegyurait. Adományozzuk még a szintén Csege faluhoz tartozó hortobágyi halászatokat a Csegétől a fent és lent említett Nagyböszörményre vezető nagy út átjárója mellett. Adományozzuk továbbá tárnokmestereink Kiskampnath nevű földjét a Tisza közelében Örvény és Mohágytő nevű püspöki falvak mellett. Adományozzuk továbbá a poroszlói vám harmadrészét szárazon és vízen egy kúriával együtt Poroszló falu felső részén, amely Hevesújvár megyéhez tartozik és egy nagy hajóval együtt; a vám tizedrésze sértetlen marad, azt megállapításától az egri egyház szedte be békésen és zavartalanul. Adományozzuk továbbá egy szabad árkot vagy aknát Désaknán a sóbányában mindenféle vámtól és behajtástól mentesen mind szárazon, mind vízen, ha onnan bányászott sót Egerbe hajóval vagy szekérrel akarnának elszállítani, vagy ugyanott eladni. Továbbá Lampert püspököt felhatalmazzuk, hogy egyháza nevében Füzérkőn vagy Kerekkőn, amely az egri egyház területén vannak, várat építsen. Azt a legnagyobb mértékben hangsúlyozzuk, hogy a mindenkori püspök ne tudjon vagy merjen a fent megadott birtokokból semmit eladni, elcserélni vagy bármi módon elidegeníteni. Ha valaki valamiképp elidegenítené, akkor is sajátjukként birtokolják és örököseik s utódaink, a királyok fentnevezett birtokaiban őket érintetlenül és sértetlenül megőrizni tartozzanak és megvédeni elsősorban önmaguktól, továbbá a hatalmaskodóktól. És ha idővel bármelyik hatalmaskodó tirannus ezekből a birtokokból valamit elfoglal, tőle elvéve adják és állítsák vissza mindig az egyháznak. Ha pedig valaki nem veszi el a bitorlóktól és nem adja vissza az az időbeli püspök, személyén keresztül, az egri egyháznak és nem kártalanítja az egyházat, akkor az az időbeli püspök szabadon és aggodalom nélkül, efféle változástól nem akadályozva minden fent említett falu tizedét hajtsa be és kapja meg teljes joggal és birtokolja békével, vég nélkül. Hogy pedig felségünknek a cserék dolgában a tisztelendő Lampert atyával, a hozzánk hűséges egri püspökkel és püspökutódaival a káptalan hozzájárulásával készített rendezést az utódok közül senki ne érvényesíthesse, hanem örökös megszilárdulást nyerjen, jelen levelünk rendelkezését és a cserét kettős pecsétünk erejével érvényesíteni rendeltük. Kelt Görgőn, az Úr megtestülésének 1248. esztendejében, hét nappal március elseje előtt , uralkodásunk tizenharmadik évében.

PREKLAD SA PRIPRAVUJE !!!

Text 1.písomnej zmienky z 24.februára 1248 po maďarsky
Podobné články