Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

vložený: 29.11.2018 10:29, upravený: 20.12.2018 09:39, čítaný: 3157x

     Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva a starostu obce sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Sľub sa skladá na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa zasadnutie uskutočnilo 30 dní od vykonania volieb (podľa § 12 ods. 1 a 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení). Vzhľadom na to, že termín konania volieb je stanovený na 10. novembra 2018, lehota na zvolanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je podľa zákona o obecnom zriadení stanovená do 10. decembra 2018.

     V našej obci zvolal starosta ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v stanovenom termíne, ktoré sa konalo 23.11.2018. Program ustanovujúce a riadneho zastupiteľstva sa odlišuje. Má slávnostný charakter, na ktorom sa oznamujú výsledky volieb, odovzdávajú sa osvedčenia, poslanci a starosta zložia sľub. Nasleduje vystúpenie starostu. Po krátkej prestávke novozvolené zastupiteľstvo pokračovalo v schvaľovaní programu, v ktorom medzi hlavné body patrili poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia, poverenie poslanca zastupovaním starostu, zriadenie obecnej rady, komisií a schválenie určenie platu  starostu. V bode Rôzne medzi nosné témy patrili návrh investícií na rok 2019, dlhodobé investície na roky 2019 – 2023, dotácie pre obecné zložky a zákon o odpade a jeho dopad na cenu pre občana.

    Zastupiteľstvo sa ukončilo poďakovaním starostu poslancom za účasť na zasadaní.

    Zápisnica a uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke obce.

Zvolený starosta obce: Radovan ROKOŠNÝ.

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Karol BALČÁK, Bc. Imrich HORŇÁK, Ing. Jozef HORŇÁK, Gabriel JUSKO, Viliam KIŠEĽA, Martin KOLARČíK, Ing. Peter POLOHA, Peter SOLÁR, Ing. Vladimír STRAČIAK.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Fotogaléria k článku
Podobné články