Ako ďalej s výstavbou vodovodu a kanalizácie v obci Ražňany

vložený: 20.03.2006 15:23, upravený: 20.03.2006 15:23, čítaný: 3384x

Na prelome rokov 2002/2003 naša obec začala s výstavbou miestneho vodovodu a kanalizácie. Začiatok výstavby vodovodu bol umiestnený v bode napojenia vodovodu, teda na hranici intravilánu mesta Sabinov, odkiaľ plánujeme vodu odoberať.

S výstavbou kanalizácie sme začali na začiatku obce v smere od Sabinova, nakoľko v tomto úseku sa potrubie kládlo do telesa štátnej cesty, čo si vyžadovalo zvýšené nároky na organizáciu prác a dodržanie termínov stanovených správcom štátnej cesty. Dá sa povedať, že išlo o jeden z najzložitejších úsekov výstavby. Doposiaľ boli realizované práce na oboch stavbách v objeme zhruba 11 mil. Sk. Časť nákladov bola uhra-dená z prostriedkov obce, časť v objeme 3,4 mil. Sk obec získa-la z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR formou dotácie. Vzhľadom ku skutočnosti, že celkové roz-počtované náklady na obidve stavby, pripomínam, že sa jedná o cenové relácie z r. 2002, predstavujú cca 110 mil. Sk, naša obec nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na vykrytie takejto stavby v časovo prijateľnom období.

Z uvedeného dôvodu sa v roku 2005 naša obec zapojila do spoločného projektu – Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Zapojenie sa do tohto projektu znamená, že obe stavby, vodovod aj kanalizácia budú dostavané z finančných prostriedkov Európskej únie. Začiatok výstavby je stanovený na jar 2006 a ukončenie do konca roka 2008. Inves-torstvo týchto stavieb prevzala Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, ktorá ich bude po dokončení aj prevádzko-vať. Z finančného a časového hľadiska je takéto riešenie realizácie oboch stavieb pre nás vysoko prijateľné a pomôže účinne odstrániť dlhotrvajúce problémy s pitnou vodou a splaškami v našej obci.

Ako ďalej s výstavbou vodovodu a kanalizácie v obci Ražňany
Podobné články