TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

vložený: 12.02.2008 17:44, upravený: 12.02.2008 17:44, čítaný: 7523x

Žijeme v dobe, ktorá poskytuje obrovské množstvo informácii, podnetov, možnosti na sebarealizáciu, ale aj veľa nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú naše zdravie a mnohokrát aj náš život.Často si ano mi dospelí neuvedomujeme, že mnoho príkladov, ktoré my poskytujeme deťom môže viesť k ich nesprávnemu vývinu. Prudký nárast počtu závislých detí a ich znižujúca sa veková hranica je varovaním pred ľahkovážnym prístupom k primárnej prevencii drogových závislosti.
Deti sú najohrozenejšou vekovou kategóriou, ktorá môže byť niektorým druhom závislosti postihnutá. Práve deti sú to skupinou spoločnosti, kde je možné aplikovať programy a projekty zamerané na podporu a ochranu zdravia.
Životný štýl ovplyvňujú tieto rizikové faktory:
• nesprávna a nezdravá výživa
• fajčenie • nedostatok pohybu
• požívanie alkoholu
• stres

Podľa odborníkov zaoberajúcich sa preveniou a liečbou drogových závislostí hranica prvého kontaktu s drogou je :
• u cigariet medzi 4. – 8. rokom
• u alkoholu medzi 5. – 9. rokom
• u tvrdých drog medzi 9. – 18. rokom

V praxi to znamená, že primárna prevencia drogových závislostí sa musí začať už v najútlejšom veku. Najnovšie skúsenosti lekárov poukazujú na skutočnosť, že deti predškolského veku už majú prvé skúsenosti s požitím alkoholu a fajčením. Mnohokrát rodičia dajú deťom oblíznuť z pohárika s alkoholom, zapálená a nedofajčená cigareta v popolníku je pre deti obrovským lákadlom. Veď zvedavosť je prirodzená detská vlastnosť.
A na tejto ich vlastnosti je potrebné stavať všetku našu prácu. Aj my učiteľky hľadáme spôsoby, aby sme deti naučili rozlíšiť čo je pre ich zdravie vhodné a čo ich ohrozuje.
Práve počas „TÝŽDŇA BOJA PROTI DROGÁM“ budeme venovať zvýšenú pozornosť zdravej výžive, problematike fajčenia dramatizáciou rozprávky „ Fajčiar vlk“. Odburávaniu stresu prostredníctvom prosociálnych aktivít, dostatočným pohybom.
 TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM
Podobné články